Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Mím chi 02

 
 Mịa, sao hông thấy lớn ?


 

 Đả cẩu

 Võ Thân sát hổ

 Tan nát đời giai

Méc cở qué hè

Thập ác địa ngục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét